Regulamin placu zabaw

MobiSport

 1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 3. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni  ponoszą odpowiedzialność materialną.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
 7. Zabrania się w szczególności:
  • Niszczenia urządzeń zabawowych,
  • Zaśmiecania terenu,
  • Niszczenia zieleni,
 8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w MobiSport  Tel.510821500

Wesołej  Zabawy 🙂