Regulamin wypożyczalni – rowery

 1. Wypożyczane rowery są własnością MobiSport
 2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w STARYM SĄCZU Ul.WIELKI WYGON, czynna od godziny 10:00 – 20:00. Zwrot rowerów do godziny 19:50.
 3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
 4. Rower należy zwrócić w umówionym czasie. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 510821500.
 5. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie lub w miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 6. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.
 7. Aby wypożyczyć rower należy:
  • przedstawić dowód
  • być osobą pełnoletnią i trzeźwą
  • podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
  • wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika.
 8. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.
 10. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
 11. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
 12. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni MobiSport z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
 14. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 15. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 16. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
 17. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
  • przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
  • niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
  • zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;
  • pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczalnie MobiSport Józef Pawlik zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 18. Wypożyczalnia rowerów MobiSport Administrator.
  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do danych Klientów jest Józef Pawlik.
  2. Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.
 19. Prawo do składania reklamacji, co do wypożyczenia rowerów na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MOBISPORT UL.WIELKI WYGON 33-340 STARY SĄCZ. Wypożyczalnia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód  reklamacji. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z wypożyczeniem skuterów elektrycznych będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 20. W przypadku zwrotu roweru w miejscu innym niż siedziba Wypożyczalni Klient pokrywa koszt transportu skutera elektrycznego w wysokości 50 zł.  Niezależnie od powyższej opłaty Klient zobowiązany jest wnieść opłatę należną za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.