Regulamin wypożyczalni – elektryczne

SKUTERY ELEKTRYCZNE, HULAJNOGI ELEKTRYCZNE, ROWERY ELEKTRYCZNE

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Wypożyczalnią, a Klientem.
 2. Właścicielem wypożyczalni jest JÓZEF PAWLIK prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOBISPORT
 3. Wypożyczalnia prowadzona jest w STARY SĄCZ WIELKI WYGON
 4. Wypożyczalnia funkcjonować będzie w godzinach od 10.00 do 20.00.
 5. Skuter, rower elektryczny i hulajnogę elektryczną wypożyczyć może wyłącznie osoba pełnoletnia legitymująca się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, po pisemnej akceptacji Regulaminu, zapoznaniu się ze stanem technicznym skutera i informacji dotyczącej ruch drogowego oraz podpisaniu umowy z Wypożyczalnią na jego wynajem.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze skutera, rowera elektrycznego i hulajnogi elektrycznej zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy „ Prawo o ruch drogowym”.
 7. Skutery elektryczne wyposażone są w nadajnik GPS.
 8. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie skutera,roweru i hulajnogi elektrycznej jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się skuterem, rowerem ii hulajnogą elektryczną oraz wiedzą w zakresie bezpiecznego jego użytkowania oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

Wypożyczenie:

 1. Skuter, rower elektryczny i hulajnoga elektryczna może zostać wypożyczony wyłącznie przez osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi elektrycznej bez podania uzasadnienia w przypadku subiektywnej oceny co do Klienta jako osoby niewiarygodnej.
 3. Przed wypożyczeniem skutera elektrycznego i hulajnogi elektrycznej Klient jest zobowiązany:
  • sprawdzić stan techniczny pojazdu,
  • potwierdzić należyty poziom naładowania skutera umożliwiający z niego korzystanie,
  • upewnić się czy warunki pogodowe pozwalają na bezpieczne poruszanie się,
  • jakiekolwiek zauważone uszkodzenie skutera elektrycznego lub jego wyposażenia należy zgłosić pracownikowi Wypożyczalni,
  • zapoznać się z obsługą i użytkowaniem skutera elektrycznego.
 4. Skutery,rowery i hulajnogi elektryczne ładowane są wyłącznie przez Wypożyczającego. Klient może naładować skuter w czasie wypożyczenia w Wypożyczalni. Klient może również podczas wypożyczenia wypożyczyć dodatkowy akumulator, o ile taki aktualnie znajduje się w Wypożyczalni.

Korzystanie:

 1. Korzystanie z Wypożyczonego skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi elektrycznej może odbywać się wyłącznie w STARYM SĄCZU.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze skutera, roweru elektrycznego i hulajnogi elektrycznej zgodnie z instrukcją udzieloną mu przez pracownika Wypożyczalni.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • przestrzegania maksymalnej ładowności skutera elektrycznego i hulajnogi elektrycznej która wynosi 95 kg,
  • używania skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
  • poruszania się skuterem,rowerem elektrycznym i hulajnogą elektryczną wyłącznie po utwardzonym i suchym terenie. Zabrania się jeżdżenia skuterem,rowerem i hulajnogą po plaży oraz wodzie,
  • nie kierowania skuterem,rowerem i hulajnogą elektryczną będąc w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub po spożyciu leków, po których zażyciu zabronione jest lub nie zalecane jest kierowanie pojazdami,
  • nie wykorzystywanie skutera, roweru elektrycznego i hulajnogi jako rekwizytu, holowania innych pojazdów, rajdów, jazd treningowych i konkursowych, wyścigów i skoków itp., zarobkowego wynajmu innym osobom, lub rzeczy, przewożenia paliw, gazów płynnych lub sprężonych i materiałów niebezpiecznych, przedmiotów mogących stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo na drodze, – nie przewożenia za pomocą skutera,roweru i hulajnogi zwierząt,- nie korzystania ze skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi podczas warunków pogodowych zagrażających bezpiecznemu poruszaniu się,- nie korzystania ze skutera, roweru elektrycznego i hulajnogi po zmroku.
 4. Klient nie może czynić jakichkolwiek zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń ani napraw w skuterze,rowerze elektrycznym i hulajnodze. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w skuterze i hulajnodze, Wypożyczalnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Wypożyczalnia może jednak żądać od Klienta przywrócenia stanu poprzedniego.
 5. Klient nie może oddać skuter,rower elektryczny i hulajnogi osobie trzeciej do używania. Klient odpowiada za szkody wywołane przez osoby trzecie, którym oddał skuter,rower elektryczny i hulajnogę do użytku.
 6. Klient nie może przewozić skuterów, rowerów elektrycznych i hulajnogi samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, w tym środków transportu zbiorowego.
 7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w skuterze,rowerze elektrycznym i hulajnodze Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia oraz niezwłocznego poinformowania Wypożyczalnię o jego stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii na nr tel. 510821500 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku opóźnienia lub zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw w przedmiocie najmu bez zgody Wypożyczalni.

Opłata:

 1. Opłata za wypożyczenie skutera,roweru i hulajnogi elektrycznej pobierana jest z góry. Odpowiednio do czasu wypożyczenia, określonego przez Klienta.
 2. Cennik do wglądu klienta. Wynajmujący zapoznał się z cennikiem.
 3. Opłata za wypożyczenie skutera roweru i hulajnogi elektrycznej płatne gotówka lub karta

Szkody:

 1. Wypożyczający skuter,rower elektryczny i hulajnogę Klient przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu skutera elektrycznego i hulajnogi.
 2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi przez Klienta.
 3. W przypadku kradzieży skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi elektrycznej Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt bezzwłocznie Wypożyczalni, a w następnej kolejności Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesiona szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości skutera, roweru hulajnogi elektrycznej.
 4. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi lub sprzętu powierzonego klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości, zgodnie z następującym cennikiem:
  • koszt skutera elektrycznego wynosi 3500 zł brutto,
  • koszt hulajnogi elektrycznej wynosi 2000 zł brutto,
  • koszt akumulatora i akumulatora pomocniczego wynosi 1000 zł brutto

Zwrot:

 1. Skuter,rower elektryczny i hulajnogę należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowany i opłaconym.
 2. Czas wypożyczenia skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi kończy podpis pracownika Wypożyczalni na umowie z wpisana godzina zwrotu po sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu.
 3. O ewentualnym zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia prosimy wcześniej poinformować Wypożyczalnię telefonicznie lub osobiście.
 4. W przypadku kiedy Klient nie będzie w stanie zwrócić skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi do Wypożyczalni ze względu na rozładowanie się baterii, awarię, uszkodzenie techniczne lub z innego powodu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię o konieczności zwrotu skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi w innym miejscu.
 5. W przypadku zwrotu skutera,roweru elektrycznego i hulajnogi w miejscu innym niż siedziba Wypożyczalni Klient pokrywa koszt transportu skutera elektrycznego w wysokości 50 zł. Niezależnie od powyższej opłaty Klient zobowiązany jest wnieść opłatę należną za czas spóźnienia zgodny z taryfą opłat.

Dane osobowe Klientów:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do danych Klientów jest JÓZEF PAWLIK prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOBISPORT (dalej Administrator).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr PESEL oraz wizerunek.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy wypożyczenia skutera elektrycznego i hulajnogi elektrycznej oraz w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i osób.
 4. Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż jest to konieczne do wykonania i rozliczenia umowy, dochodzenia roszczeń, w tym wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji. Administrator przechowuje wizerunek przez okres 3 miesięcy, nie dłużej niż jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostaną usunięte.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, Klienci mogą kierować pisemnie na adres WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MOBISPORT UL.WIELKI WYGON 33-340 STARY SĄCZ
 7. Administrator informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

Postanowienia końcowe:

 1. Prawo do składania reklamacji, co do wypożyczenia skutera elektrycznego i hulajnogi elektrycznej na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje Klientowi, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym)na dres: WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MOBISPORT UL.WIELKI WYGON 33-340 STARY SĄCZ
 2. Wypożyczalnia rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Klienta, nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z wypożyczeniem skuterów elektrycznych będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Wypożyczalni.